Beleidsgericht/bovenschools (locatiegericht)

  • Overleg met en advies aan het management over het schoolbeleid rond taal en (begrijpend) lezen.
  • De specifieke expertise van de Taallift zorgt voor een optimaal taalaanbod en taal- en leesonderwijs in de klassen;
  • Advies over de begeleiding van leerlingen met ASS, gehoor, spraaktaalproblemen, gedrag- en communicatieproblemen en een verstandelijke beperking;
  • Bevordert de kwaliteit van het taalonderwijs binnen de school;
  • Verrichten van preventieve maatregelen: vroegsignalering, voorlichting aan ouders, leerlingen en leerkrachten;
  • Ontwikkelen en aanbieden van scholing voor leerkrachten, klassenassistenten, ouders en collega logopedisten;
  • Adviseren van de schoolleiding en leerkrachten over leermethoden/leertechnieken, begeleiden van leerkrachten bij het inzetten van deze methoden en technieken;
  • Deelnemen aan werkgroepen binnen de school.